प्राविधिक एस्. एल्. सी. तह (Pre-Diploma) को प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना

Leave a Reply