छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी सूचना

छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी सूचना
यस बागीश्वरी माविमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीहरुका लागि शैक्षिक वर्ष २०७७/७८ को छात्रवृत्ति तपसिलबमोजिम प्रदान गरिएको सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Leave a Reply