कक्षा ९ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूचना

यस वागीश्वरी माध्यमिक विद्यालयको शैक्षिक वर्ष २०७७ को वार्षिक परीक्षामा कक्षा ९ बाट कक्षा १० मा निम्न परीक्षार्थीहरु उतीर्ण भएको सूचित गरिन्छ ।

Continue Reading कक्षा ९ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूचना

प्राविधिक एस्. एल्. सी. तह (Pre-Diploma) को प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना

Continue Reading प्राविधिक एस्. एल्. सी. तह (Pre-Diploma) को प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना